I. 1. REGULAMIN TRASY KONCERTOWEJ „AKADEMIA PANA KLEKSA NA ŻYWO. MUZYCZNA SZKOŁA WYOBRAŹNI“ POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin, (dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację oraz przebieg koncertów „Akademia Pana Kleksa na żywo. Muzyczna szkoła wyobraźni” (które dalej łącznie nazywane są „Imprezami”, a każdy z nich oddzielnie „Imprezą”), organizowanych w ramach trasy koncertowej która odbędzie się na terytorium Polski w dniach 24.02.2024 – 27.04.2024 roku (dalej „Trasa Koncertowa”).
Organizatorem każdej Imprezy jest Kleks Live spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 62 (01- 650), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001070076, NIP: 5252981135, REGON: 526997575 (dalej „Organizator”). Regulamin określa zasady wstępu oraz uczestnictwa w Imprezach w ramach Trasy Koncertowej. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na Terenie Imprezy. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.
Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: a)  „Teren Imprezy” oznacza wygrodzony teren, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i które podane zostanie do publicznej wiadomości przed Imprezą. Teren imprezy podzielony zostanie na sektory, do których dostęp określony będzie przez Organizatora w niniejszym Regulaminie; b)  „Bilet” oznacza znak legitymacyjny potwierdzający oryginalną, indywidualną i jednorazową zgodę wejścia na Teren Imprezy – w odpowiednim sektorze przewidzianym dla publiczności. Bilet przy pierwszym wejściu na teren imprezy zostanie odznaczony w systemie elektronicznym, co pozwoli określić, że Bilet został wykorzystany w celu wejścia na Teren Imprezy oraz uniemożliwi osobie trzeciej jego ponowne wykorzystanie w celu wejścia na Teren Imprezy. c)  „Bilet Rodzinny” oznacza Bilet uprawniający do wejścia na teren Imprezy określoną w jego treści grupę osób (3, 4, 5 osób), w której skład wchodzić mogą 2. 3. 4.

wyłącznie osoby małoletnie ze swoimi przedstawicielami ustawowymi. Bilet Rodzinny nie upoważnia do wstępu na Imprezę osoby dorosłej niebędącej przedstawicielem ustawowym małoletniego wchodzącego w skład grupy. Bilet Rodzinny nie upoważnia również do wstępu na Imprezę małoletniego, którego przedstawiciel ustawowy nie wchodzi w skład grupy. Warunkiem wstępu na Imprezę na podstawie Biletu Rodzinnego jest okazanie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do skorzystania z Biletu Rodzinnego. d)  „Uczestnik” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie ważnego Biletu, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Uczestnikiem Imprezy organizowanej w ramach Trasy Koncertowej może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia z zastrzeżeniem, że małoletni do 16 roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność. e)  „Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza m.in. pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Imprezę. Pracownicy Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy. II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY W RAMACH TRASY KONCERTOWEJ Mając na uwadze, że w czasie Imprezy mogą obowiązywać na terytorium Polski lub na określonych obszarach kraju przepisy wprowadzające ograniczenia, nakazy i zakazy w zakresie organizacji imprez masowych lub imprez rozrywkowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa, Organizator informuje, że może ograniczyć liczbę Uczestników Imprezy zgodnie z obowiązującymi w czasie Imprezy przepisami. Ponadto Organizator informuje, że w przypadku, gdy w czasie Imprezy będą obowiązywać przepisy uzależniające udział w imprezach masowych lub imprezach

rozrywkowych od spełnienia przez uczestników dodatkowych warunków dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego Organizator może uzależnić udział w Imprezie od spełnienia przez Uczestnika warunków określonych w obowiązujących przepisach. W związku z przepisami, o których mowa w pkt 1 i 2 Organizator zastrzega sobie prawo określenia zasad organizacji widowni i podziału miejsc, stosownie do obowiązujących nakazów, zakazów lub ograniczeń wynikających z treści obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub określonym obszarze kraju przepisów w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii koronawirusa. Informacje o obowiązujących ograniczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, w razie ich wprowadzenia, dostępne będą na stronie www.eBilet.pl nie później niż na 7 dni przed daną Imprezą oraz przy wejściach na teren Imprezy. Osoby, które pomimo posiadania Biletu, nie będą mogły wejść na Teren Imprezy ze względu na ograniczenia, o których mowa w pkt 1 lub 2 powyżej, uprawnione są do otrzymania zwrotu ceny zakupionego Biletu. Osobom takim nie przysługuje jednak zwrot kosztów podróży, noclegów, ani jakichkolwiek innych kosztów poniesionych w związku z planowanym udziałem w Imprezie. Uczestnik jest świadomy i wyraża zgodę na to, że w trakcie trwania epidemii wywołanej zakażeniami koronawirusem SARS CoV-2, Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestników Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym w celu umożliwienia kontaktu z Uczestnikami Imprezy po jej zakończeniu, jeśli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wystąpienia stanu epidemii Uczestnik Imprezy zobowiązany jest poddać się wszelkim wymogom wynikającym z panujących zasad i zaleceń związanych z bezpieczeństwem, ustanowionych przez właściwe organy władzy i administracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszelkie państwowe instytucje i urzędy, a także zachować reżim sanitarny nałożony na Uczestnika Imprezy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator wyznaczy strefy, do których dostęp będzie ograniczony bądź możliwy tylko dla gości i służb Organizatora. Miejsca nieprzeznaczone dla Uczestników to w szczególności: zaplecze sceny, strefa produkcji, garderoby artystów oraz pomieszczenia techniczne i organizacyjne. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Imprezy oraz porządek podczas jej trwania, poprzez m.in.:

a)  Służby Porządkowe i Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru; b)  zapewnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno- sanitarnego; c)  realizację standardów i przepisów BHP. 10. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę. 11.Teren Imprezy będzie nadzorowany i kontrolowany przez pracowników Służby Porządkowej i Informacyjnej w celu zapobieżenia wniesieniu broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych niedozwolonych na Terenie Imprezy przez Ustawę oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązane są do posiadania przy sobie ważnego Biletu, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Obowiązek posiadania Biletu nie dotyczy dzieci, które w dniu Imprezy nie ukończyły 3 lat, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu określających zasady wstępu takich dzieci na Imprezę i związane z tym obowiązki ich przedstawicieli ustawowych lub innych osób sprawujących nad nimi opiekę. 14. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: a)  broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów; b)  materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych; c)  materiałów pożarowo niebezpiecznych;

d)  żywności z wyłączeniem osób których stan zdrowia tego wymaga oraz zostanie potwierdzone orzeczeniem lekarskim; e)  napojów alkoholowych i bezalkoholowych; f)  parasoli; g)  wszelkiego rodzaju statywów, selfie sticków, kamer GoPro; h)  dronów; i)  wskaźników laserowych; j)  wszelkiego rodzaju świecących dekoracji jak różki, bransoletki, pałeczki itp.; k)  środków odurzających lub substancji psychotropowych; l)  profesjonalnych aparatów fotograficznych i kamer video; dozwolone jest wnoszenie tylko i wyłącznie aparatów w telefonach komórkowych (bez ograniczenia w kwestii liczby megapikseli), aparatów kompaktowych (typowy aparat kompaktowy wyposażony w niewymienny obiektyw, stałoogniskowy lub zmiennoogniskowy); m)  zabronione jest wnoszenie na Teren Imprezy walizek, toreb, toreb podróżnych, plecaków i innych przedmiotów o wymiarach przekraczających format 40 cm x 30 cm x 20 cm. 15.W trakcie Imprez obowiązuje całkowity zakaz profesjonalnej rejestracji (fotografowania lub nagrywania) przebiegu Imprezy lub fragmentów jakąkolwiek metodą bez pisemnej zgody Organizatora. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu, Służby Porządkowe i Informacyjne lub obsługa obiektu ma prawo do usunięcia osoby łamiącej zakaz z Terenu Imprezy. Wykorzystywanie przez Uczestników zdjęć lub filmów wykonanych podczas Imprezy dla jakichkolwiek celów innych niż własnych użytek osobisty Uczestnika wymaga pisemnej zgody Organizatora. Zabronione jest wprowadzanie psów i innych zwierząt na Teren Imprezy. Zabronione jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy. Organizator w zakresie określonym przepisami prawa jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a)  sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do wstępu na Imprezę, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – odmowy wstępu na Teren Imprezy lub wezwania do jego opuszczenia; b)  legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; c)  przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w rozdziale II pkt. 14 Regulaminu; d)  wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy; e)  ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. 20. Służby Porządkowe i Informacyjne są zobowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
21.Ustalenia prawa osoby do przebywania na Terenie Imprezy, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez:
a) weryfikację, czy osoba ta posiada ważny Bilet, zaproszenie lub identyfikator wydany przez Organizatora;
b) sprawdzenie, czy dana osoba spełnia wymagania, które mogą być wymagane zgodnie z postanowieniami rozdziału II punkt 2.
22.W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Terenie Imprezy jest zabronione, pracownik Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wstępu na imprezę przez osobę, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z Terenu Imprezy.
23.Osobom, którym zgodnie z Regulaminem odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, ani inne roszczenia.
24.Organizator umożliwia złożenie określonych rzeczy w depozycie w celu ich przechowania.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY 1. Do wejścia na Teren Imprezy uprawnia ważny wydrukowany lub okazany w formie elektronicznej Bilet. Obowiązek posiadania Biletu nie dotyczy dzieci, które w dniu Imprezy nie ukończyły 3 lat, pozostających pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej posiadającej ważny Bilet. Dzieci uczestniczące w Imprezie na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie są jednak uprawnione do osobnych miejsc na widowni – podczas spektaklu powinny one przebywać na kolanach osoby dorosłej, pod opieką której weszły na Imprezę. W razie wątpliwości przy wejściu na Imprezę Organizator może zwrócić się o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje wyłącznie osobie posiadającej Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie odznaczony w systemie elektronicznym, co pozwoli określić, że Bilet został wykorzystany w celu wejścia na Teren Imprezy oraz uniemożliwi innej osobie jego ponowne wykorzystanie. Wstęp na Teren Imprezy na podstawie Biletu Rodzinnego przysługuje wyłącznie osobom wchodzącym jednocześnie z osobą posiadającą Bilet Rodzinny. Każdy z Uczestników zobowiązany jest zachować Bilet przez cały czas przebywania na Terenie Imprezy. Organizator może odmówić wstępu na Teren Imprezy oraz przebywania na nim osobom: a)  nieposiadającym Biletu, zaproszenia od Organizatora lub identyfikatora wydanego przez Organizatora; b)  znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji; c)  posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w rozdziale II Regulaminu; d)  zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku Imprezy, ewentualnie w odzieży niebezpiecznej (np. buty o metalowych zakończeniach); e)  posiadających gwizdki, trąbki i inne hałaśliwe gadżety; f)  których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację; g)  posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki, puszki itp.; 2. 3.

h)  posiadającym inne niebezpieczne przedmioty; i)  nieposiadającym dokumentu tożsamości lub odmawiającym jego okazania. Ocena przedmiotów jako niebezpieczne należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. V. 4. 5. Wstęp na teren Imprezy mają osoby legitymujące się Biletem. Opuszczenie Terenu Imprezy przez osobę w trakcie jej trwania powoduje, że Uczestnik traci prawo do ponownego wejścia na Teren Imprezy.
Osoby małoletnie, które w dniu Imprezy mają ukończone 16 lat mogą samodzielnie wejść na Teren Imprezy, pod warunkiem posiadania ze sobą dowodu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, legitymacja szkolna lub studencka). SPRZEDAŻ BILETÓW Bilety sprzedawane są wyłącznie prze eBilet Polska sp. z o.o. (dalej „eBilet”) za pośrednictwem serwisu www.ebilet.pl i punktów sprzedaży eBilet.
Na wydarzenie obowiązuje limit zakupu do dziesięciu Biletów na użytkownika. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Biletów zakupionych powyżej ustalonego limitu. Ceny Biletów dostępne są na stronie www.eBilet.pl .
Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, akcjach promocyjnych, loteriach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp. Zniszczenie Biletu powoduje jego unieważnienie i utratę prawa do wstępu na Teren Imprezy.
Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.
W przypadku biletów dla osób z niepełnosprawnościami należy kontaktować się poprzez formularz kontaktowy: https://www.ebilet.pl/centrum-pomocy/ PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy. Informacja o odwołaniu Imprezy zamieszczona zostanie na stronie internetowej kleksnazywo.pl Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zmianie w przebiegu Imprezy z uzasadnionych przyczyn niezależnych od Organizatora, które nie były możliwe do przewidzenia, w tym z powodu wystąpienia siły wyższej. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na przebywanie w strefie dźwięków o wysokiej głośności (mogących spowodować uszkodzenie słuchu) oraz strefie intensywnego oświetlenia scenicznego (mogącego wywołać atak epilepsji). Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji. VI. REKLAMACJE Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
Kleks Live Spółka z o.o. w organizacji, ul. Mickiewicza 62, 01-650 WARSZAWA, Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt 1 w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika wraz z dokładnym opisem okoliczności oraz przyczyn zgłoszenia reklamacji. VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTA WY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH z dnia 20 marca 2009 Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie prawa do nazwy i logo Trasy Koncertowej, Organizatora są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Trasy Koncertowej będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży. Organizator może podjąć decyzję o przeniesieniu praw i obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu na podmiot lub podmioty powiązane z Organizatorem kapitałowo, które będą gwarantowały należyte wykonanie wszelkich obowiązków Organizatora i zachowanie wszelkich praw Uczestnika oraz ponosiły pełną odpowiedzialność z tego tytułu. W takim przypadku niniejszy Regulamin ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie określającym dane Organizatora. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez nowego Organizatora jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub naruszenia przez niego jakichkolwiek praw Uczestnika, dotychczasowy Organizator będzie ponosił wobec Uczestnika odpowiedzialność gwarancyjną wspólnie z nowym Organizatorem albo zamiast niego, według wyboru Uczestnika. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się w jego polityce prywatności dostępnej na stronie www.eBilet.pl . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło lub światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator. Niniejszy Regulamin: a. jest dostępny na stronie internetowej bileterii: www.ebilet.pl , na której będą publikowane wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu w przyszłości, b. zostanie wywieszony przed wyznaczonymi wejściami na Teren Imprezy.
8. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w rozdziale VI pkt. 1 na piśmie, przesyłką poleconą.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2023 r.

I. 1. REGULAMIN TRASY KONCERTOWEJ „AKADEMIA PANA KLEKSA NA ŻYWO. MUZYCZNA SZKOŁA WYOBRAŹNI“ POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin, (dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację oraz przebieg koncertów „Akademia Pana Kleksa na żywo. Muzyczna szkoła wyobraźni” (które dalej łącznie nazywane są „Imprezami”, a każdy z nich oddzielnie „Imprezą”), organizowanych w ramach trasy koncertowej która odbędzie się na terytorium Polski w dniach 24.02.2024 – 27.04.2024 roku (dalej „Trasa Koncertowa”).
Organizatorem każdej Imprezy jest Kleks Live spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 62 (01- 650), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001070076, NIP: 5252981135, REGON: 526997575 (dalej „Organizator”). Regulamin określa zasady wstępu oraz uczestnictwa w Imprezach w ramach Trasy Koncertowej. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na Terenie Imprezy. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.
Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: a)  „Teren Imprezy” oznacza wygrodzony teren, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i które podane zostanie do publicznej wiadomości przed Imprezą. Teren imprezy podzielony zostanie na sektory, do których dostęp określony będzie przez Organizatora w niniejszym Regulaminie; b)  „Bilet” oznacza znak legitymacyjny potwierdzający oryginalną, indywidualną i jednorazową zgodę wejścia na Teren Imprezy – w odpowiednim sektorze przewidzianym dla publiczności. Bilet przy pierwszym wejściu na teren imprezy zostanie odznaczony w systemie elektronicznym, co pozwoli określić, że Bilet został wykorzystany w celu wejścia na Teren Imprezy oraz uniemożliwi osobie trzeciej jego ponowne wykorzystanie w celu wejścia na Teren Imprezy. c)  „Bilet Rodzinny” oznacza Bilet uprawniający do wejścia na teren Imprezy określoną w jego treści grupę osób (3, 4, 5 osób), w której skład wchodzić mogą 2. 3. 4.

wyłącznie osoby małoletnie ze swoimi przedstawicielami ustawowymi. Bilet Rodzinny nie upoważnia do wstępu na Imprezę osoby dorosłej niebędącej przedstawicielem ustawowym małoletniego wchodzącego w skład grupy. Bilet Rodzinny nie upoważnia również do wstępu na Imprezę małoletniego, którego przedstawiciel ustawowy nie wchodzi w skład grupy. Warunkiem wstępu na Imprezę na podstawie Biletu Rodzinnego jest okazanie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do skorzystania z Biletu Rodzinnego. d)  „Uczestnik” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie ważnego Biletu, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Uczestnikiem Imprezy organizowanej w ramach Trasy Koncertowej może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia z zastrzeżeniem, że małoletni do 16 roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność. e)  „Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza m.in. pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Imprezę. Pracownicy Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy. II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY W RAMACH TRASY KONCERTOWEJ Mając na uwadze, że w czasie Imprezy mogą obowiązywać na terytorium Polski lub na określonych obszarach kraju przepisy wprowadzające ograniczenia, nakazy i zakazy w zakresie organizacji imprez masowych lub imprez rozrywkowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa, Organizator informuje, że może ograniczyć liczbę Uczestników Imprezy zgodnie z obowiązującymi w czasie Imprezy przepisami. Ponadto Organizator informuje, że w przypadku, gdy w czasie Imprezy będą obowiązywać przepisy uzależniające udział w imprezach masowych lub imprezach

rozrywkowych od spełnienia przez uczestników dodatkowych warunków dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego Organizator może uzależnić udział w Imprezie od spełnienia przez Uczestnika warunków określonych w obowiązujących przepisach. W związku z przepisami, o których mowa w pkt 1 i 2 Organizator zastrzega sobie prawo określenia zasad organizacji widowni i podziału miejsc, stosownie do obowiązujących nakazów, zakazów lub ograniczeń wynikających z treści obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub określonym obszarze kraju przepisów w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii koronawirusa. Informacje o obowiązujących ograniczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, w razie ich wprowadzenia, dostępne będą na stronie www.eBilet.pl nie później niż na 7 dni przed daną Imprezą oraz przy wejściach na teren Imprezy. Osoby, które pomimo posiadania Biletu, nie będą mogły wejść na Teren Imprezy ze względu na ograniczenia, o których mowa w pkt 1 lub 2 powyżej, uprawnione są do otrzymania zwrotu ceny zakupionego Biletu. Osobom takim nie przysługuje jednak zwrot kosztów podróży, noclegów, ani jakichkolwiek innych kosztów poniesionych w związku z planowanym udziałem w Imprezie. Uczestnik jest świadomy i wyraża zgodę na to, że w trakcie trwania epidemii wywołanej zakażeniami koronawirusem SARS CoV-2, Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestników Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym w celu umożliwienia kontaktu z Uczestnikami Imprezy po jej zakończeniu, jeśli obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wystąpienia stanu epidemii Uczestnik Imprezy zobowiązany jest poddać się wszelkim wymogom wynikającym z panujących zasad i zaleceń związanych z bezpieczeństwem, ustanowionych przez właściwe organy władzy i administracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszelkie państwowe instytucje i urzędy, a także zachować reżim sanitarny nałożony na Uczestnika Imprezy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator wyznaczy strefy, do których dostęp będzie ograniczony bądź możliwy tylko dla gości i służb Organizatora. Miejsca nieprzeznaczone dla Uczestników to w szczególności: zaplecze sceny, strefa produkcji, garderoby artystów oraz pomieszczenia techniczne i organizacyjne. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Imprezy oraz porządek podczas jej trwania, poprzez m.in.:

a)  Służby Porządkowe i Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru; b)  zapewnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno- sanitarnego; c)  realizację standardów i przepisów BHP. 10. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę. 11.Teren Imprezy będzie nadzorowany i kontrolowany przez pracowników Służby Porządkowej i Informacyjnej w celu zapobieżenia wniesieniu broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych niedozwolonych na Terenie Imprezy przez Ustawę oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązane są do posiadania przy sobie ważnego Biletu, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Obowiązek posiadania Biletu nie dotyczy dzieci, które w dniu Imprezy nie ukończyły 3 lat, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu określających zasady wstępu takich dzieci na Imprezę i związane z tym obowiązki ich przedstawicieli ustawowych lub innych osób sprawujących nad nimi opiekę. 14. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: a)  broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów; b)  materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych; c)  materiałów pożarowo niebezpiecznych;

d)  żywności z wyłączeniem osób których stan zdrowia tego wymaga oraz zostanie potwierdzone orzeczeniem lekarskim; e)  napojów alkoholowych i bezalkoholowych; f)  parasoli; g)  wszelkiego rodzaju statywów, selfie sticków, kamer GoPro; h)  dronów; i)  wskaźników laserowych; j)  wszelkiego rodzaju świecących dekoracji jak różki, bransoletki, pałeczki itp.; k)  środków odurzających lub substancji psychotropowych; l)  profesjonalnych aparatów fotograficznych i kamer video; dozwolone jest wnoszenie tylko i wyłącznie aparatów w telefonach komórkowych (bez ograniczenia w kwestii liczby megapikseli), aparatów kompaktowych (typowy aparat kompaktowy wyposażony w niewymienny obiektyw, stałoogniskowy lub zmiennoogniskowy); m)  zabronione jest wnoszenie na Teren Imprezy walizek, toreb, toreb podróżnych, plecaków i innych przedmiotów o wymiarach przekraczających format 40 cm x 30 cm x 20 cm. 15.W trakcie Imprez obowiązuje całkowity zakaz profesjonalnej rejestracji (fotografowania lub nagrywania) przebiegu Imprezy lub fragmentów jakąkolwiek metodą bez pisemnej zgody Organizatora. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu, Służby Porządkowe i Informacyjne lub obsługa obiektu ma prawo do usunięcia osoby łamiącej zakaz z Terenu Imprezy. Wykorzystywanie przez Uczestników zdjęć lub filmów wykonanych podczas Imprezy dla jakichkolwiek celów innych niż własnych użytek osobisty Uczestnika wymaga pisemnej zgody Organizatora. Zabronione jest wprowadzanie psów i innych zwierząt na Teren Imprezy. Zabronione jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy. Organizator w zakresie określonym przepisami prawa jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a)  sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do wstępu na Imprezę, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – odmowy wstępu na Teren Imprezy lub wezwania do jego opuszczenia; b)  legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; c)  przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w rozdziale II pkt. 14 Regulaminu; d)  wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy; e)  ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. 20. Służby Porządkowe i Informacyjne są zobowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
21.Ustalenia prawa osoby do przebywania na Terenie Imprezy, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez:
a) weryfikację, czy osoba ta posiada ważny Bilet, zaproszenie lub identyfikator wydany przez Organizatora;
b) sprawdzenie, czy dana osoba spełnia wymagania, które mogą być wymagane zgodnie z postanowieniami rozdziału II punkt 2.
22.W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Terenie Imprezy jest zabronione, pracownik Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wstępu na imprezę przez osobę, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z Terenu Imprezy.
23.Osobom, którym zgodnie z Regulaminem odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, ani inne roszczenia.
24.Organizator umożliwia złożenie określonych rzeczy w depozycie w celu ich przechowania.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY 1. Do wejścia na Teren Imprezy uprawnia ważny wydrukowany lub okazany w formie elektronicznej Bilet. Obowiązek posiadania Biletu nie dotyczy dzieci, które w dniu Imprezy nie ukończyły 3 lat, pozostających pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej posiadającej ważny Bilet. Dzieci uczestniczące w Imprezie na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie są jednak uprawnione do osobnych miejsc na widowni – podczas spektaklu powinny one przebywać na kolanach osoby dorosłej, pod opieką której weszły na Imprezę. W razie wątpliwości przy wejściu na Imprezę Organizator może zwrócić się o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje wyłącznie osobie posiadającej Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie odznaczony w systemie elektronicznym, co pozwoli określić, że Bilet został wykorzystany w celu wejścia na Teren Imprezy oraz uniemożliwi innej osobie jego ponowne wykorzystanie. Wstęp na Teren Imprezy na podstawie Biletu Rodzinnego przysługuje wyłącznie osobom wchodzącym jednocześnie z osobą posiadającą Bilet Rodzinny. Każdy z Uczestników zobowiązany jest zachować Bilet przez cały czas przebywania na Terenie Imprezy. Organizator może odmówić wstępu na Teren Imprezy oraz przebywania na nim osobom: a)  nieposiadającym Biletu, zaproszenia od Organizatora lub identyfikatora wydanego przez Organizatora; b)  znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji; c)  posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w rozdziale II Regulaminu; d)  zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku Imprezy, ewentualnie w odzieży niebezpiecznej (np. buty o metalowych zakończeniach); e)  posiadających gwizdki, trąbki i inne hałaśliwe gadżety; f)  których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację; g)  posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki, puszki itp.; 2. 3.

h)  posiadającym inne niebezpieczne przedmioty; i)  nieposiadającym dokumentu tożsamości lub odmawiającym jego okazania. Ocena przedmiotów jako niebezpieczne należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. V. 4. 5. Wstęp na teren Imprezy mają osoby legitymujące się Biletem. Opuszczenie Terenu Imprezy przez osobę w trakcie jej trwania powoduje, że Uczestnik traci prawo do ponownego wejścia na Teren Imprezy.
Osoby małoletnie, które w dniu Imprezy mają ukończone 16 lat mogą samodzielnie wejść na Teren Imprezy, pod warunkiem posiadania ze sobą dowodu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, legitymacja szkolna lub studencka). SPRZEDAŻ BILETÓW Bilety sprzedawane są wyłącznie prze eBilet Polska sp. z o.o. (dalej „eBilet”) za pośrednictwem serwisu www.ebilet.pl i punktów sprzedaży eBilet.
Na wydarzenie obowiązuje limit zakupu do dziesięciu Biletów na użytkownika. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Biletów zakupionych powyżej ustalonego limitu. Ceny Biletów dostępne są na stronie www.eBilet.pl .
Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, akcjach promocyjnych, loteriach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp. Zniszczenie Biletu powoduje jego unieważnienie i utratę prawa do wstępu na Teren Imprezy.
Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.
W przypadku biletów dla osób z niepełnosprawnościami należy kontaktować się poprzez formularz kontaktowy: https://www.ebilet.pl/centrum-pomocy/ PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy. Informacja o odwołaniu Imprezy zamieszczona zostanie na stronie internetowej kleksnazywo.pl Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zmianie w przebiegu Imprezy z uzasadnionych przyczyn niezależnych od Organizatora, które nie były możliwe do przewidzenia, w tym z powodu wystąpienia siły wyższej. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na przebywanie w strefie dźwięków o wysokiej głośności (mogących spowodować uszkodzenie słuchu) oraz strefie intensywnego oświetlenia scenicznego (mogącego wywołać atak epilepsji). Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji. VI. REKLAMACJE Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
Kleks Live Spółka z o.o. w organizacji, ul. Mickiewicza 62, 01-650 WARSZAWA, Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt 1 w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika wraz z dokładnym opisem okoliczności oraz przyczyn zgłoszenia reklamacji. VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTA WY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH z dnia 20 marca 2009 Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie prawa do nazwy i logo Trasy Koncertowej, Organizatora są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Trasy Koncertowej będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży. Organizator może podjąć decyzję o przeniesieniu praw i obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu na podmiot lub podmioty powiązane z Organizatorem kapitałowo, które będą gwarantowały należyte wykonanie wszelkich obowiązków Organizatora i zachowanie wszelkich praw Uczestnika oraz ponosiły pełną odpowiedzialność z tego tytułu. W takim przypadku niniejszy Regulamin ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie określającym dane Organizatora. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez nowego Organizatora jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub naruszenia przez niego jakichkolwiek praw Uczestnika, dotychczasowy Organizator będzie ponosił wobec Uczestnika odpowiedzialność gwarancyjną wspólnie z nowym Organizatorem albo zamiast niego, według wyboru Uczestnika. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się w jego polityce prywatności dostępnej na stronie www.eBilet.pl . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło lub światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator. Niniejszy Regulamin: a. jest dostępny na stronie internetowej bileterii: www.ebilet.pl , na której będą publikowane wszelkie ewentualne zmiany Regulaminu w przyszłości, b. zostanie wywieszony przed wyznaczonymi wejściami na Teren Imprezy.
8. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w rozdziale VI pkt. 1 na piśmie, przesyłką poleconą.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2023 r.