Regulamin przyznawania i realizacji voucherów na wstęp

do “Bajki Pana Kleksa” oraz “Kleks Magia Kina” (dalej jako „Regulamin”)


§1


 1. Niniejszy Regulamin został wydany przez Kleks Live spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 62 (01- 650), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001070076, NIP: 5252981135, REGON: 526997575 (dalej „Organizator”).


 1. Regulamin określa zasady realizacji akcji promocyjnej (dalej jako „Akcja promocyjna”), w ramach której Organizator przyznaje nabywcom biletów na koncerty organizowane przez Organizatora pod nazwą „Akademia Pana Kleksa na żywo. Muzyczna szkoła wyobraźni” (dalej jako „Koncerty”) vouchery na wstęp na wystawy “Bajka Pana Kleksa” (dalej jako „Bajka Pana Kleksa”) oraz “Kleks Magia Kina” (dalej jako „Kleks Magia Kina”) zlokalizowanych przy ulicy Porcelanowej 23 w Katowicach, prowadzonych przez Planeta JuBlaMa Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-282) przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 45/124, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752524, REGON: 381772256, NIP: 9542798743.


 1. Akcja promocyjna jest prowadzona od dnia 19.04.2024 do 1.06.2024 lub do wyczerpania puli Voucherów ustalonej przez Organizatora na potrzeby Akcji promocyjnej.


§2


 1. Osobom, które w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu nabędą ̨ za pośrednictwem serwisu www.ebilet.pl prowadzonego przez eBilet sp. z o.o. bilet na Koncert (dalej jako „Uprawniony”) oraz przy dokonywaniu zakupu wpiszą ̨ w udostępnionym w tym celu polu “kod rabatowy” hasło “BAJKA” lub hasło “MAGIA”, Organizator przekaże kod umożliwiający Uprawnionemu otrzymanie bezpłatnego zaproszenia na wystawę jednego z podmiotów (dalej jako „Zaproszenie”) tj. dla kodu “BAJKA” przekazany zostanie voucher na wystawę “Bajka Pana Kleksa”, dla kodu “MAGIA” przekazany zostanie voucher na wystawę “Kleks Magia Kina”. Zaproszenie jest bezpłatne


 1. Każdy Uprawniony może otrzymać Voucher przy dokonywaniu transakcji zakupu biletów na Koncerty po spełnieniu warunków opisanych w §2 punkt 1. Otrzymanie Vouchera w związku z dokonaniem jednego zakupu nie wyklucza prawa do otrzymania kolejnego Vouchera w razie dokonywania przez tego samego Uprawnionego kolejnego zakupu biletów na Koncert.


 2. Vouchery będą wydawane przez Organizatora nie dłużej niż do 1.06.2024 lub do wyczerpania puli Voucherów. Pula Voucherów jest limitowana.


 1. Liczba Voucherów przekazywanych przez Organizatora danemu Uprawnionemu będzie równa liczbie wykonanych transakcji i niezależna od liczby biletów ujętych w zamówieniu. Oznacza to, że w przypadku wprowadzenia kodu oraz zakupu zarówno jednego biletu jak i większej ilości Uprawniony otrzymuje wyłącznie jeden kod uprawniający do wymiany na jedno Zaproszenie.


§3

 1. Vouchery mogą być zrealizowane i wymienione na Zaproszenia w punkcie merch/sprzedaży gadżetów podczas koncertów trasy “Akademia Pana Kleksa na żywo. Muzyczna szkoła wyobraźni” do 1.06.2024, czyli do ostatniego dnia trasy “Akademia Pana Kleksa na żywo. Muzyczna szkoła wyobraźni”.


 1. Każdy Voucher może być wykorzystany i wymieniony na Zaproszenie tylko raz. Po dokonaniu wymiany Vouchera na Zaproszenie Uprawniony nie ma możliwości wymiany Zaproszenia ani zwrotu Zaproszenia.

 2. Brak wymiany Vouchera na Zaproszenie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej jest równoznaczny z utratą ważności Vouchera. Organizator nie zwraca Uprawnionemu równowartości niewykorzystanego w terminie Vouchera.


 1. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.


 2. Voucher nie może być przedmiotem odsprzedaży ani nie może zostać udostępniony do wykorzystania innej niż Uprawniony osobie.

  W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego ust. 5 Voucher może zostać unieważniony.


§4


 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, na stronie www.kleksnazywo.pl oraz www.ebilet.pl.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego. Reklamacje związane z wydawaniem lub realizacją Voucherów należy kierować pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnicy składający reklamacje będą poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e- mail lub pisemnie. Postępowanie reklamacyjne jestdobrowolne i nie wyłącza prawa Uprawnionego do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


 4. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2024 roku. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu: w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu; w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa; gdyby potrzeba dokonania zmiany Regulaminu wynikła z okoliczności niezależnych od Organizatora, które wystąpiły po ogłoszeniu Regulaminu, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.