Regulamin przyznawania i realizacji voucherów
na seanse filmu pt. Akademia Pana Kleksa” w kinach Cinema City
(dalej jako „Regulamin”)


§1

1. Niniejszy Regulamin został wydany przez Kleks Live spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 62 (01- 650), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001070076, NIP: 5252981135, REGON: 526997575 (dalej „Organizator”).

2. Regulamin określa zasady realizacji akcji promocyjnej (dalej jako „Akcja promocyjna”), w ramach której Organizator przyznaje nabywcom biletów na koncerty organizowane przez Organizatora pod nazwą „Akademia Pana Kleksa na żywo. Muzyczna szkoła wyobraźni” (dalej jako „Koncerty”) unikalne kody uprawniające do udziału w seansach filmu pt. „Akademia Pana Kleksa” w wersji 2D (dalej jako „Film”) odbywających się we wszystkich kinach prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Cinema City Poland Sp. z o.o., ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, nr KRS: 0000707019 (dalej jako „Cinema City”).

3. Akcja promocyjna jest prowadzona od dnia 19.01.2024 do 24.02.2024 lub do wyczerpania puli Voucherów ustalonej przez Organizatora na potrzeby Akcji promocyjnej.


§2

1. Osobom, które w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu nabędą za pośrednictwem serwisu www.ebilet.pl prowadzonego przez eBilet sp. z o.o. dowolny bilet na Koncert (dalej jako „Uprawniony”) oraz przy dokonywaniu zakupu wpiszą w udostępnionym w tym celu polu kod “biletnafilm”, Organizator przekaże drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uprawnionego przy zakupie biletu unikalny kod (dalej jako „Voucher”) uprawniający Uprawnionego do otrzymania bezpłatnego zaproszenia na wybrany przez siebie seans Filmu odbywający się w danym kinie Cinema City (dalej jako „Zaproszenie”). Zaproszenie jest bezpłatne, przy czym w przypadku wymiany Vouchera dokonywanej online w serwisie biletowym Cinema City naliczana jest opłata serwisowa w wysokości określonej w § 3 ust. 1.

2. Każdy Uprawniony może otrzymać Voucher przy dokonywaniu każdej transakcji zakupu biletów na Koncerty. Otrzymanie Vouchera w związku z dokonaniem jednego zakupu nie wyklucza prawa do otrzymania kolejnego Vouchera w razie dokonywania przez tego samego Uprawnionego kolejnego zakupu biletów na Koncert.

3. Vouchery będą wydawane przez Organizatora nie dłużej niż do 24.02.2024 lub do wyczerpania puli Voucherów.

4. Liczba Voucherów przekazywanych przez Organizatora danemu Uprawnionemu będzie równa liczbie osób uprawnionych do udziału w Koncercie na podstawie biletów nabytych przez Uprawnionego zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu.


§3

1. Vouchery mogą być zrealizowane i wymienione na Zaproszenia w kasach kin Cinema City lub za pośrednictwem serwisu Cinema City prowadzonego pod adresem www.cinema-city.pl do 30.04.2024, jednak nie później niż do końca okresu wyświetlania Filmu w kinach Cinema City. W przypadku wymiany Vouchera dokonywanej online w serwisie biletowym Cinema City naliczana jest opłata serwisowa w wysokości 2 złote

2. Każdy Voucher może być wykorzystany i wymieniony na Zaproszenie tylko raz. Po dokonaniu wymiany Vouchera na Zaproszenie Uprawniony nie ma możliwości wymiany Zaproszenia (w tym zmiany wybranego seansu) ani zwrotu Zaproszenia.

3. Brak wymiany Vouchera na Zaproszenie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej jest równoznaczny z utratą ważności Vouchera. Organizator nie zwraca Uprawnionemu równowartości niewykorzystanego w terminie Vouchera.

4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

5. Voucher nie może być przedmiotem odsprzedaży ani nie może zostać udostępniony do wykorzystania innej niż Uprawniony osobie. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego ust. 5 Voucher może zostać unieważniony.

6. Szczegóły i status Vouchera można sprawdzić na stronie: https://www.cinema- city.pl/voucher-balance


§4

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, na stronie https://www.kleksnazywo.pl/regulamin-cc internetowej Cinema City https://www.cinema- city.pl/apk-voucher-regulamin oraz w biurach kierowników kin Cinema City.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin nie uchybia regulaminom wydawanym przez Cinema City, w tym regulaminowi kin Cinema City dostępnemu pod adresem https://www.cinema- city.pl/static/pl/pl/regulamin-cinema-city

4. Reklamacje związane z wydawaniem lub realizacją Voucherów należy kierować pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnicy składający reklamacje będą poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e-mail lub pisemnie. Postępowanie reklamacyjne jestdobrowolne i nie wyłącza prawa Uprawnionego do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2024 roku. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu: w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu; w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa; gdyby potrzeba dokonania zmiany Regulaminu wynikła z okoliczności niezależnych od Organizatora, które wystąpiły po ogłoszeniu Regulaminu, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.

Regulamin przyznawania i realizacji voucherów
na seanse filmu pt. Akademia Pana Kleksa” w kinach Cinema City (dalej jako „Regulamin”)


§1

1. Niniejszy Regulamin został wydany przez Kleks Live spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 62 (01- 650), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001070076, NIP: 5252981135, REGON: 526997575 (dalej „Organizator”).

2. Regulamin określa zasady realizacji akcji promocyjnej (dalej jako „Akcja promocyjna”), w ramach której Organizator przyznaje nabywcom biletów na koncerty organizowane przez Organizatora pod nazwą „Akademia Pana Kleksa na żywo. Muzyczna szkoła wyobraźni” (dalej jako „Koncerty”) unikalne kody uprawniające do udziału w seansach filmu pt. „Akademia Pana Kleksa” w wersji 2D (dalej jako „Film”) odbywających się we wszystkich kinach prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Cinema City Poland Sp. z o.o., ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, nr KRS: 0000707019 (dalej jako „Cinema City”).

3. Akcja promocyjna jest prowadzona od dnia 19.01.2024 do 24.02.2024 lub do wyczerpania puli Voucherów ustalonej przez Organizatora na potrzeby Akcji promocyjnej.


§2

1. Osobom, które w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu nabędą za pośrednictwem serwisu www.ebilet.pl prowadzonego przez eBilet sp. z o.o. dowolny bilet na Koncert (dalej jako „Uprawniony”) oraz przy dokonywaniu zakupu wpiszą w udostępnionym w tym celu polu kod “biletnafilm”, Organizator przekaże drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uprawnionego przy zakupie biletu unikalny kod (dalej jako „Voucher”) uprawniający Uprawnionego do otrzymania bezpłatnego zaproszenia na wybrany przez siebie seans Filmu odbywający się w danym kinie Cinema City (dalej jako „Zaproszenie”). Zaproszenie jest bezpłatne, przy czym w przypadku wymiany Vouchera dokonywanej online w serwisie biletowym Cinema City naliczana jest opłata serwisowa w wysokości określonej w § 3 ust. 1.

2. Każdy Uprawniony może otrzymać Voucher przy dokonywaniu każdej transakcji zakupu biletów na Koncerty. Otrzymanie Vouchera w związku z dokonaniem jednego zakupu nie wyklucza prawa do otrzymania kolejnego Vouchera w razie dokonywania przez tego samego Uprawnionego kolejnego zakupu biletów na Koncert.

3. Vouchery będą wydawane przez Organizatora nie dłużej niż do 24.02.2024 lub do wyczerpania puli Voucherów.

4. Liczba Voucherów przekazywanych przez Organizatora danemu Uprawnionemu będzie równa liczbie osób uprawnionych do udziału w Koncercie na podstawie biletów nabytych przez Uprawnionego zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu.


§3

1. Vouchery mogą być zrealizowane i wymienione na Zaproszenia w kasach kin Cinema City lub za pośrednictwem serwisu Cinema City prowadzonego pod adresem www.cinema-city.pl do 30.04.2024, jednak nie później niż do końca okresu wyświetlania Filmu w kinach Cinema City. W przypadku wymiany Vouchera dokonywanej online w serwisie biletowym Cinema City naliczana jest opłata serwisowa w wysokości 2 złote

2. Każdy Voucher może być wykorzystany i wymieniony na Zaproszenie tylko raz. Po dokonaniu wymiany Vouchera na Zaproszenie Uprawniony nie ma możliwości wymiany Zaproszenia (w tym zmiany wybranego seansu) ani zwrotu Zaproszenia.

3. Brak wymiany Vouchera na Zaproszenie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej jest równoznaczny z utratą ważności Vouchera. Organizator nie zwraca Uprawnionemu równowartości niewykorzystanego w terminie Vouchera.

4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

5. Voucher nie może być przedmiotem odsprzedaży ani nie może zostać udostępniony do wykorzystania innej niż Uprawniony osobie. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego ust. 5 Voucher może zostać unieważniony.

6. Szczegóły i status Vouchera można sprawdzić na stronie: https://www.cinema- city.pl/voucher-balance


§4

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, na stronie https://www.kleksnazywo.pl/regulamin-cc internetowej Cinema City https://www.cinema- city.pl/apk-voucher-regulamin oraz w biurach kierowników kin Cinema City.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin nie uchybia regulaminom wydawanym przez Cinema City, w tym regulaminowi kin Cinema City dostępnemu pod adresem https://www.cinema- city.pl/static/pl/pl/regulamin-cinema-city

4. Reklamacje związane z wydawaniem lub realizacją Voucherów należy kierować pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnicy składający reklamacje będą poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e-mail lub pisemnie. Postępowanie reklamacyjne jestdobrowolne i nie wyłącza prawa Uprawnionego do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2024 roku. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu: w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu; w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa; gdyby potrzeba dokonania zmiany Regulaminu wynikła z okoliczności niezależnych od Organizatora, które wystąpiły po ogłoszeniu Regulaminu, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.

Regulamin przyznawania i realizacji voucherów
na seanse filmu pt. Akademia Pana Kleksa” w kinach Cinema City (dalej jako „Regulamin”)


§1

1. Niniejszy Regulamin został wydany przez Kleks Live spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 62 (01- 650), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001070076, NIP: 5252981135, REGON: 526997575 (dalej „Organizator”).

2. Regulamin określa zasady realizacji akcji promocyjnej (dalej jako „Akcja promocyjna”), w ramach której Organizator przyznaje nabywcom biletów na koncerty organizowane przez Organizatora pod nazwą „Akademia Pana Kleksa na żywo. Muzyczna szkoła wyobraźni” (dalej jako „Koncerty”) unikalne kody uprawniające do udziału w seansach filmu pt. „Akademia Pana Kleksa” w wersji 2D (dalej jako „Film”) odbywających się we wszystkich kinach prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Cinema City Poland Sp. z o.o., ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, nr KRS: 0000707019 (dalej jako „Cinema City”).

3. Akcja promocyjna jest prowadzona od dnia 19.01.2024 do 24.02.2024 lub do wyczerpania puli Voucherów ustalonej przez Organizatora na potrzeby Akcji promocyjnej.


§2

1. Osobom, które w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 Regulaminu nabędą za pośrednictwem serwisu www.ebilet.pl prowadzonego przez eBilet sp. z o.o. dowolny bilet na Koncert (dalej jako „Uprawniony”) oraz przy dokonywaniu zakupu wpiszą w udostępnionym w tym celu polu kod “biletnafilm”, Organizator przekaże drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uprawnionego przy zakupie biletu unikalny kod (dalej jako „Voucher”) uprawniający Uprawnionego do otrzymania bezpłatnego zaproszenia na wybrany przez siebie seans Filmu odbywający się w danym kinie Cinema City (dalej jako „Zaproszenie”). Zaproszenie jest bezpłatne, przy czym w przypadku wymiany Vouchera dokonywanej online w serwisie biletowym Cinema City naliczana jest opłata serwisowa w wysokości określonej w § 3 ust. 1.

2. Każdy Uprawniony może otrzymać Voucher przy dokonywaniu każdej transakcji zakupu biletów na Koncerty. Otrzymanie Vouchera w związku z dokonaniem jednego zakupu nie wyklucza prawa do otrzymania kolejnego Vouchera w razie dokonywania przez tego samego Uprawnionego kolejnego zakupu biletów na Koncert.

3. Vouchery będą wydawane przez Organizatora nie dłużej niż do 24.02.2024 lub do wyczerpania puli Voucherów.

4. Liczba Voucherów przekazywanych przez Organizatora danemu Uprawnionemu będzie równa liczbie osób uprawnionych do udziału w Koncercie na podstawie biletów nabytych przez Uprawnionego zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu.


§3

1. Vouchery mogą być zrealizowane i wymienione na Zaproszenia w kasach kin Cinema City lub za pośrednictwem serwisu Cinema City prowadzonego pod adresem www.cinema-city.pl do 30.04.2024, jednak nie później niż do końca okresu wyświetlania Filmu w kinach Cinema City. W przypadku wymiany Vouchera dokonywanej online w serwisie biletowym Cinema City naliczana jest opłata serwisowa w wysokości 2 złote

2. Każdy Voucher może być wykorzystany i wymieniony na Zaproszenie tylko raz. Po dokonaniu wymiany Vouchera na Zaproszenie Uprawniony nie ma możliwości wymiany Zaproszenia (w tym zmiany wybranego seansu) ani zwrotu Zaproszenia.

3. Brak wymiany Vouchera na Zaproszenie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej jest równoznaczny z utratą ważności Vouchera. Organizator nie zwraca Uprawnionemu równowartości niewykorzystanego w terminie Vouchera.

4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

5. Voucher nie może być przedmiotem odsprzedaży ani nie może zostać udostępniony do wykorzystania innej niż Uprawniony osobie. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego ust. 5 Voucher może zostać unieważniony.

6. Szczegóły i status Vouchera można sprawdzić na stronie: https://www.cinema- city.pl/voucher-balance


§4

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, na stronie https://www.kleksnazywo.pl/regulamin-cc internetowej Cinema City https://www.cinema- city.pl/apk-voucher-regulamin oraz w biurach kierowników kin Cinema City.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin nie uchybia regulaminom wydawanym przez Cinema City, w tym regulaminowi kin Cinema City dostępnemu pod adresem https://www.cinema- city.pl/static/pl/pl/regulamin-cinema-city

4. Reklamacje związane z wydawaniem lub realizacją Voucherów należy kierować pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnicy składający reklamacje będą poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e-mail lub pisemnie. Postępowanie reklamacyjne jestdobrowolne i nie wyłącza prawa Uprawnionego do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2024 roku. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu: w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu; w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa; gdyby potrzeba dokonania zmiany Regulaminu wynikła z okoliczności niezależnych od Organizatora, które wystąpiły po ogłoszeniu Regulaminu, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.